PŘIHLÁŠENÍ

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení zpět

Tyto Všeobecné obchodní podmínky(dále jen VOP) jsou závazným ustanovením a shrnují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetových obchodů Vybav-dum.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je společnost OBCHOD KULINÁŘ s.r.o., Na Kopečku 251, Hlincová Hora PSČ 37371, Česká republika,  IČ:  28148304, DIČ: CZ28148304 , která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl C, vložka 21372. Doručením objednávky kupujícím prodávajícímu na dodávku zboží (včetně objednávky z internetového obchodu prodávajícího), projevuje kupující souhlas s těmito VOP, které se stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy (objednávky). VOP jsou v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky. V případě, že některé otázky nejsou řešeny těmito VOP, řídí se vztahy smluvních stran právními předpisy České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně VOP měnit nebo doplňovat s tím, že o takových změnách nebo doplněních informuje kupujícího. Změny nebo doplnění VOP jsou závazné pro kupujícího ke dni, kdy byl kupující o změnách informován, pokud není v změnách stanoveno datum pozdější. Zboží, které si můžete objednat v tomto obchodě, je I.jakosti a je na něj vydáno prohlášení o shodě.

 

II. Objednávka zpět

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě nebo telefonicky na kontaktních číslech Prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. V případě, že prodávající nemůže zajistit splnění objednávky ve smyslu jejího znění, avšak je možné ji splnit jiným odpovídajícím či přiměřeným způsobem, potvrdí prodávající kupujícímu přijetí objednávky s výhradou, přičemž sdělí kupujícímu rozsah a důvod nemožnosti plnění a návrh řešení. Jestliže kupující nevyjádří souhlas s navrženým řešením nejpozději následující pracovní den, bude objednávka zrušena jako neakceptovatelná a závazkový právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím nevznikne.
Prodávající je oprávněn neakceptovat objednávku, zejména pokud je její splnění za podmínek stanovených kupujícím nemožné nebo je-li vystavena kupujícím, za kterým prodávající eviduje pohledávku po splatnosti nebo který z jiných důvodů nepožívá dostatečné důvěry u prodávajícího.

 

III. Realizace a storno objednávky zpět

Realizací objednávky se rozumí expedice zboží ze skladu prodávajícího, případně dodání zboží v souladu s dodacími podmínkami uvedenými v objednávce nebo zahájení přepravy zboží kupujícímu.

Kupující může bez dalšího zrušit jednostranným úkonem svou objednávku učiněnou v písemné formě do momentu jejího potvrzení (akceptace) prodávajícím, a to výhradně písemně nebo osobně na provozovně prodávajícího do 1hod. od učinění objednávky. Po uplynutí této lhůty není kupující oprávněn učiněnou objednávku jednostranným úkonem zrušit a je povinen objednané zboží převzít, uhradit kupní cenu a náklady na dodání zboží. Do odeslání zásilky kupujícímu, je ještě možno po vzájemné oboustranné písemné dohodě tuto objednávku stornovat bez náhrad.

Potvrzená objednávka (smlouva) může být rovněž zrušena po vzájemné dohodě smluvních stran.

Nebyla-li objednávka realizována ve sjednaném termínu nezávisle na vůli smluvních stran, sjednají strany náhradní termín realizace, přičemž tento termín by měl být stanoven v souladu s objektivními možnostmi pro splnění závazku.

Tímto není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, která vždy zahrnuje minimálně rozdíl mezi cenou stanovenou ve smlouvě s kupujícím a cenou, za kterou prodávající realizoval náhradní prodej.

 

IV. Ceny zpět

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného.

 

V. Bonusy, slevy zpět

Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Rozhodující a závazné jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku objednávky uvedená na internetových stránkách Prodávajícího v sekci Bonusy, slevy.

 

VI. Způsoby platby zpět

Kupující z České republiky mohou zboží zaplatit těmito způsoby:

 1. Mohou si nechat zboží zaslat na dobírku a zaplatit v hotovosti při převzetí zboží. Tento způsob platby patří stále na internetu bezkonkurenčně ze strany kupujících k nejoblíbenějším, protože je to nejbezpečnější způsob pro zákazníky - zákazník platí až ve chvíli, kdy fyzicky zboží obdrží.
 2. Platba předem na bankovní účet prodávajícího, č. ú.:2300780255/2010. Platit může Kupující bankovním převodem, složenkou či za použití moderních elektronických metod - např. GSM Banking. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.
 3. Platba hotově při převzetí zboží. V případě, že se Kupující s Prodávajícím dohodli na osobním předání zboží na adrese prodávajícího (OBCHOD KULINÁŘ s.r.o.,ul.U Černé věže 7, České Budějovice, PSČ 370 01, Česká republika), je možné zboží zaplatit v hotovosti při převzetí zboží.
 

VII. Dodávka zboží

Zboží je možné dodat přímo kupujícímu na adresu nebo odebrat osobně na provozovně prodávajícího. Prodávající odsouhlasí způsob dodání zboží v potvrzení objednávky e-mailem.

V případě, že je zboží dodáváno (zasíláno) prostřednictvím třetí osoby budou kupujícímu účtovány náklady spojené s dodáním zboží dle příslušných položek ceníku prodávajícího.

Prodávající vyúčtuje kupujícímu případné náklady spojené s opakovaným doručením zboží, pokud toto nebylo při prvním pokusu o doručení možné doručit.

Zároveň s expedicí zboží jsou vystaveny průvodní doklady ke zboží, tj. Faktura, popř. Záruční list / Dodací list.

Nebezpečí vzniku škody na dodávaném zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím. Pokud je zboží přepravováno podle přepravních pokynů kupujícího, přechází na kupujícího riziko zničení, poškození či ztráty okamžikem předání zboží k přepravě.

Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní služby GEIS (zde je datum a čas expedice kupujícímu oznámen pomocí e-mailu, popř. přes SMS) nebo prostřednictvím České pošty. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání, zásilku překontrolovat spolu s dopravcem (tj. počet balíků, neporušenost lepící pásky, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu nebo faktury. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. V opačném případě ztrácí kupující nárok na reklamaci. Při zjištění stavu neúplné nebo poškozené zásilky je nutno neprodleně, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

V případě, že dodané zboží nesouhlasí s fakturou, musí zákazník o dané skutečnosti neprodleně nebo nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží informovat naši firmu: OBCHOD KULINÁŘ s.r.o.. K reklamaci musí být přiložen jeden exemplář faktury a každá reklamace týkající se kvality či neúplnosti dodaného zboží musí být doplněna o nespochybnitelný důkaz chybějícího zboží, v případě jiného (vadného) výrobku o ukázkový exemplář vadného výrobku a bude-li to nutné, jako důkaz přiložit vzorek stejného výrobku v originálním obalu s referenčními čísly potřebnými ke správné identifikaci.
Žádná reklamace nebude přijata, nebudou-li respektovány výše uvedené podmínky.
Osobním odběrem kupujícího v sídle firmy prodávajícího pouze v předem dohodnutém termínu dle telefonické domluvy.

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, včetně souvisejících plateb a smluvních pokut mezi stranami sjednaných nebo vyplývajících z právních předpisů, ledaže smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím stanoví jinak.

Většinu nabízeného zboží je Prodávající schopen vyexpedovat do tří pracovních dnů. Společně s obvyklou dobou dodání balíků přes přepravní služby GEIS či Českou poštu celková doba od objednávky k doručení zásilky Kupujícímu nepřesáhne 5 pracovních dnů. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby spedic GEIS či České pošty. V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky.

 

VIII. Způsoby dopravy zboží, osobní odběr zboží zpět

Prodávající nabízí možnost přepravy zboží přes společnosti GEIS, dopravní službou  formou obchodního (soukromým osobám) a profi balíku (firmám) za pomoci České pošty . Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Náklady na expedici zboží jsou závislé na výši objednávky a na způsobu platby.

Cena přepravy přes spediční splečnost GEIS je 79,- (platbě předem na účet), v případě platby na dobírku účtujeme 109,-. Při objednávce nad 2.000,- dopravu neúčtujeme.

Cena přepravy přes Českou poštu je 169,- (platbě předem na účet), v případě platby na dobírku účtujeme 199,-. Při objednávce nad 2.000,- dopravu neúčtujeme.

BALNÉ NEÚČTUJEME.

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Maximální váha zásilky je 50kg. Zásilky jsou pojištěny do hodnoty 50.tisíc Kč.

Zboží je také možno převzít osobně na provozovně prodejce: OBCHOD KULINÁŘ s.r.o., U Černé věže 7, České Budějovice 37001(otevírací dobu naleznete na hlavní straně našeho webu)

IX. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího ve 14 denní lhůtě zpět

V souladu se zákonem č. 40/1964, obč.z. ve znění z.č. 367/2000 , pokud kupující vystupuje jako nepodnikatel, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit veškeré níže uvedené podmínky:

 1. Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem o odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo případně s uvedením jiného způsobu požadované náhrady. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.
 2. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, by mělo být nepoškozené, nepoužívané, kompletní, včetně příslušenství, všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem, v nepoškozeném originálním balení tak aby bylo možné další distribuce. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět o náklady, které bude nutné vynaložit k uvedení zboží do jeho původního stavu. Odstoupit od smlouvy dle výše uvedeného nelze také v případě použitého (preowned) zboží, byla-li porušena pečetní samolepka na krabičce zboží.

Kdy nelze od smlovy odstoupit ve 14 denní lhůtě dle §53 odst. 8, Občanského zákoníku:

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit (tj. částka uhrazená za zboží včetně poštovného), který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet či adresu a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží od kupujícího. Při neuvedení čísla účtu nebo adresy pro zaslání peněz, je částka automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti v sídle firmy na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi va našem obchodě-faktura. Na základě takto vráceného zboží, budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze za zboží (nejpozději do 14 dnů od odstoupené od mlouvy) a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno včetně nákladů na dopravu (poštovné, balné). Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis".

X. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího zpět

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech

 1. kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího,
 2. kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
 3. v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
 4. kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 

XI. Bezpečnost a ochrana informací zpět

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu OBCHOD KULINÁŘ s.r.o., Na Kopečku 251, Hlincová Hora, PSČ 37371. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené společnosti OBCHOD KULINÁŘ s.r.o. pro marketingové účely poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti OBCHOD KULINÁŘ s.r.o. pro marketingové účely je platný po dobu 3 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého uživatelského profilu nebo využije kontaktního formuláře nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím infolinky na tel. čísle 777 642 004.

Pokud si Kupující vytvoří více uživatelských profilů, v rámci kterých uvede stejné kontaktní údaje, nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, aby Kupující kontaktoval společnost OBCHOD KULINÁŘ s.r.o. telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře (viz předchozí odstavec).

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde. V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Společnost OBCHOD KULINÁŘ s.r.o.  může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, společnost OBCHOD KULINÁŘ s.r.o.  pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Společnost OBCHOD KULINÁŘ s.r.o.  si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat společnost OBCHOD KULINÁŘ s.r.o.  prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky.

Společnost OBCHOD KULINÁŘ s.r.o.  si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.

 

XII. Záruka, reklamace zpět

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti řeší samostatná sekce Záruka, reklamační řád.

V případě, že dojde mezi prodávajícím společností OBCHOD KULINÁŘ s.r.o. a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web. Adr.coi.cz

Pondělí - Neděle 8-19 hod.

e-mail: obchod@vybav-dum.cz

Telefonické objednávky
mobil: +420 608 938 004           +420 777 642 004

Top výrobky
POLÉVKOVÁ VONIČKA
1.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
35,00 Kč
2.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
35,00 Kč
3.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
49,00 Kč
4.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
45,00 Kč
5.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
49,00 Kč
7.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
39,00 Kč

OBCHOD KULINÁŘ s.r.o. - TESCOMA

Kanovnická 18
České Budějovice

Otevírací doba:
Po-Pá: 9.00-18:00
So: 9.00-12:00

Mobil:: 608 412 004

VÝHODY NÁKUPU V NAŠEM OBCHODĚ
 • 11 let spokojených zákazníků
 • pohodlnost nákupu
 • prvotřídní kvalita zboží
 • slevy pro stálé zákazníky
 • spolehlivost
 • rychlost dodávky
 • bezpečnost
 • osobní přístup
 • možnost fyzicky vidět veškeré zboží v kamenném obchodě
 • možnost vyzkoušet zboží ve studiu Kulinář v Čěských Budějovicích
Nejprodávanější
Nejnavštěvovanější
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
35,00 Kč
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
35,00 Kč
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
49,00 Kč
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
45,00 Kč
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
49,00 Kč
Nejprodávanější
Nejnavštěvovanější
Jata Španělsko
2 499,00 Kč
LEIFHEIT
390,00 Kč
Jata Španělsko
1 499,00 Kč
TORO
2 799,00 Kč
Tescoma s.r.o.
499,00 Kč
Všechna práva vyhrazena
© 2010 RTNext, v. o. s. - vytvořil www.rtnext.cz