PŘIHLÁŠENÍ

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení zpět

Tyto Všeobecné obchodní podmínky(dále jen VOP) jsou závazným ustanovením a shrnují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetových obchodů Vybav-dum.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je společnost OBCHOD KULINÁŘ s.r.o., Na Kopečku 251, Hlincová Hora PSČ 37371, Česká republika,  IČ:  28148304, DIČ: CZ28148304 , která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl C, vložka 21372. Doručením objednávky kupujícím prodávajícímu na dodávku zboží (včetně objednávky z internetového obchodu prodávajícího), projevuje kupující souhlas s těmito VOP, které se stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy (objednávky). VOP jsou v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky. V případě, že některé otázky nejsou řešeny těmito VOP, řídí se vztahy smluvních stran právními předpisy České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně VOP měnit nebo doplňovat s tím, že o takových změnách nebo doplněních informuje kupujícího. Změny nebo doplnění VOP jsou závazné pro kupujícího ke dni, kdy byl kupující o změnách informován, pokud není v změnách stanoveno datum pozdější. Zboží, které si můžete objednat v tomto obchodě, je I.jakosti a je na něj vydáno prohlášení o shodě.

 

II. Objednávka zpět

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě nebo telefonicky na kontaktních číslech Prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. V případě, že prodávající nemůže zajistit splnění objednávky ve smyslu jejího znění, avšak je možné ji splnit jiným odpovídajícím či přiměřeným způsobem, potvrdí prodávající kupujícímu přijetí objednávky s výhradou, přičemž sdělí kupujícímu rozsah a důvod nemožnosti plnění a návrh řešení. Jestliže kupující nevyjádří souhlas s navrženým řešením nejpozději následující pracovní den, bude objednávka zrušena jako neakceptovatelná a závazkový právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím nevznikne.
Prodávající je oprávněn neakceptovat objednávku, zejména pokud je její splnění za podmínek stanovených kupujícím nemožné nebo je-li vystavena kupujícím, za kterým prodávající eviduje pohledávku po splatnosti nebo který z jiných důvodů nepožívá dostatečné důvěry u prodávajícího.

 

III. Realizace a storno objednávky zpět

Realizací objednávky se rozumí expedice zboží ze skladu prodávajícího, případně dodání zboží v souladu s dodacími podmínkami uvedenými v objednávce nebo zahájení přepravy zboží kupujícímu.

Kupující může bez dalšího zrušit jednostranným úkonem svou objednávku učiněnou v písemné formě do momentu jejího potvrzení (akceptace) prodávajícím, a to výhradně písemně nebo osobně na provozovně prodávajícího do 1hod. od učinění objednávky. Po uplynutí této lhůty není kupující oprávněn učiněnou objednávku jednostranným úkonem zrušit a je povinen objednané zboží převzít, uhradit kupní cenu a náklady na dodání zboží. Do odeslání zásilky kupujícímu, je ještě možno po vzájemné oboustranné písemné dohodě tuto objednávku stornovat bez náhrad.

V případě pozdějšího zrušení objednávky, je prodávající rovněž oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % kupní ceny vč. DPH až do max. částky 480,- Kč zrušené (stornované) objednávky zboží. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. Za doručení se považuje odeslání zprávy o vyúčtování smluvní pokuty e-mailem na e-mail adresu zadanou kupujícím při objednávce.

Potvrzená objednávka (smlouva) může být rovněž zrušena po vzájemné dohodě smluvních stran. Prodávající má v tomto případě právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřizováním objednávky.

Nebyla-li objednávka realizována ve sjednaném termínu nezávisle na vůli smluvních stran, sjednají strany náhradní termín realizace, přičemž tento termín by měl být stanoven v souladu s objektivními možnostmi pro splnění závazku.

Má-li být zboží dle objednávky odebráno kupujícím nebo jeho zmocněncem z provozovny prodávajícího a toto nebylo ve sjednaném termínu odebráno, je kupující oprávněn vyúčtovat kupujícímu skladné a manipulační poplatek ve výši 2% kupní ceny vč. DPH až do max. částky 60,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. Není-li zboží vyzvednuto ani po 8 dnech od sjednaného termínu dodávky, je takový případ považován za podstatné porušení smlouvy na straně kupujícího. V takovém případě se smlouva od samého počátku ruší a prodávající je oprávněn prodat zboží třetí osobě, případně použít k jinému účelu, přičemž kupujícímu zanikají všechna práva z této smlouvy (objednávky). Současně je kupující povinen uhradit skladné za období od sjednaného termínu dodávky do ukončení skladování a zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % ceny objednaného zboží vč. DPH a až do max. částky 480,- Kč.

V případě nevyzvednutí zásilky zaslané na dobírku si prodejce sjednává právo účtovat smluvní pokutu a to až do výše 480,-Kč,- Kč za náklady vynaložené na zpracování a odeslání zásilky ( tj. poštovné, balné, telef. hovory a podobně). Při neuhrazení smluvní pokuty, bude tato záležitost, postoupena k vymáhání advokátní kanceláři.

Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí bude smluvní pokuta prominuta a dojde pouze o navýšení celkové ceny zásilky o cenu poštovného dle platného ceníku.

Tímto není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, která vždy zahrnuje minimálně rozdíl mezi cenou stanovenou ve smlouvě s kupujícím a cenou, za kterou prodávající realizoval náhradní prodej.

 

IV. Ceny zpět

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného.

 

V. Bonusy, slevy zpět

Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Rozhodující a závazné jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku objednávky uvedená na internetových stránkách Prodávajícího v sekci Bonusy, slevy.

 

VI. Způsoby platby zpět

Kupující z České republiky mohou zboží zaplatit těmito způsoby:

 1. Mohou si nechat zboží zaslat na dobírku a zaplatit v hotovosti při převzetí zboží. Tento způsob platby patří stále na internetu bezkonkurenčně ze strany kupujících k nejoblíbenějším, protože je to nejbezpečnější způsob pro zákazníky - zákazník platí až ve chvíli, kdy fyzicky zboží obdrží.
 2. Platba předem na bankovní účet prodávajícího, č. ú.:2300780255/2010. Platit může Kupující bankovním převodem, složenkou či za použití moderních elektronických metod - např. GSM Banking. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.
 3. Platba hotově při převzetí zboží. V případě, že se Kupující s Prodávajícím dohodli na osobním předání zboží na adrese prodávajícího (OBCHOD KULINÁŘ s.r.o.,ul.U Černé věže 7, České Budějovice, PSČ 370 01, Česká republika), je možné zboží zaplatit v hotovosti při převzetí zboží.
 

VII. Dodávka zboží

Zboží je možné dodat přímo kupujícímu na adresu nebo odebrat osobně na provozovně prodávajícího. Prodávající odsouhlasí způsob dodání zboží v potvrzení objednávky e-mailem.

V případě, že je zboží dodáváno (zasíláno) prostřednictvím třetí osoby budou kupujícímu účtovány náklady spojené s dodáním zboží dle příslušných položek ceníku prodávajícího.

Prodávající vyúčtuje kupujícímu případné náklady spojené s opakovaným doručením zboží, pokud toto nebylo při prvním pokusu o doručení možné doručit.

Zároveň s expedicí zboží jsou vystaveny průvodní doklady ke zboží, tj. Faktura, popř. Záruční list / Dodací list.

Nebezpečí vzniku škody na dodávaném zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím. Pokud je zboží přepravováno podle přepravních pokynů kupujícího, přechází na kupujícího riziko zničení, poškození či ztráty okamžikem předání zboží k přepravě.

Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní služby GEIS (zde je datum a čas expedice kupujícímu oznámen pomocí e-mailu, popř. přes SMS) nebo prostřednictvím České pošty. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání, zásilku překontrolovat spolu s dopravcem (tj. počet balíků, neporušenost lepící pásky, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu nebo faktury. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. V opačném případě ztrácí kupující nárok na reklamaci. Při zjištění stavu neúplné nebo poškozené zásilky je nutno neprodleně, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

V případě, že dodané zboží nesouhlasí s fakturou, musí zákazník o dané skutečnosti neprodleně nebo nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží informovat naši firmu: OBCHOD KULINÁŘ s.r.o.. K reklamaci musí být přiložen jeden exemplář faktury a každá reklamace týkající se kvality či neúplnosti dodaného zboží musí být doplněna o nespochybnitelný důkaz chybějícího zboží, v případě jiného (vadného) výrobku o ukázkový exemplář vadného výrobku a bude-li to nutné, jako důkaz přiložit vzorek stejného výrobku v originálním obalu s referenčními čísly potřebnými ke správné identifikaci.
Žádná reklamace nebude přijata, nebudou-li respektovány výše uvedené podmínky.
Osobním odběrem kupujícího v sídle firmy prodávajícího pouze v předem dohodnutém termínu dle telefonické domluvy.

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, včetně souvisejících plateb a smluvních pokut mezi stranami sjednaných nebo vyplývajících z právních předpisů, ledaže smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím stanoví jinak.

Většinu nabízeného zboží je Prodávající schopen vyexpedovat do tří pracovních dnů. Společně s obvyklou dobou dodání balíků přes přepravní služby GEIS či Českou poštu celková doba od objednávky k doručení zásilky Kupujícímu nepřesáhne 5 pracovních dnů. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby spedic GEIS či České pošty. V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky.

 

VIII. Způsoby dopravy zboží, osobní odběr zboží zpět

Prodávající nabízí možnost přepravy zboží přes společnosti GEIS, dopravní službou  formou obchodního (soukromým osobám) a profi balíku (firmám) za pomoci České pošty . Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Náklady na expedici zboží jsou závislé na výši objednávky a na způsobu platby.

Cena přepravy přes spediční splečnost GEIS je 79,- (platbě předem na účet), v případě platby na dobírku účtujeme 109,-. Při objednávce nad 2.000,- dopravu neúčtujeme.

Cena přepravy přes Českou poštu je 169,- (platbě předem na účet), v případě platby na dobírku účtujeme 199,-. Při objednávce nad 2.000,- dopravu neúčtujeme.

BALNÉ NEÚČTUJEME.

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Maximální váha zásilky je 50kg. Zásilky jsou pojištěny do hodnoty 50.tisíc Kč.

Zboží je také možno převzít osobně na provozovně prodejce: OBCHOD KULINÁŘ s.r.o., U Černé věže 7, České Budějovice 37001(otevírací dobu naleznete na hlavní straně našeho webu)

IX. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího ve 14 denní lhůtě zpět

V souladu se zákonem č. 40/1964, obč.z. ve znění z.č. 367/2000 , pokud kupující vystupuje jako nepodnikatel, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit veškeré níže uvedené podmínky:

 1. Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem o odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo případně s uvedením jiného způsobu požadované náhrady. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.
 2. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, by mělo být nepoškozené, nepoužívané, kompletní, včetně příslušenství, všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem, v nepoškozeném originálním balení tak aby bylo možné další distribuce. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět o náklady, které bude nutné vynaložit k uvedení zboží do jeho původního stavu. Odstoupit od smlouvy dle výše uvedeného nelze také v případě použitého (preowned) zboží, byla-li porušena pečetní samolepka na krabičce zboží.

Kdy nelze od smlovy odstoupit ve 14 denní lhůtě dle §53 odst. 8, Občanského zákoníku:

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
Pokud bude zboží zasláno zpět kupujícímu z důvodu, kde nebyly splněny všechny výše uvedené náležitosti pro vrácení zboží, bude vzniklé náklady se zasláním hradit kupující!!!

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit (tj. částka uhrazená za zboží včetně poštovného), který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet či adresu a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží od kupujícího. Při neuvedení čísla účtu nebo adresy pro zaslání peněz, je částka automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti v sídle firmy na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi va našem obchodě-faktura. Na základě takto vráceného zboží, budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze za zboží (nejpozději do 30 dnů od odstoupené od mlouvy) a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno včetně nákladů na dopravu (poštovné, balné). Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis".

X. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího zpět

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech

 1. kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího,
 2. kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
 3. v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
 4. kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 

XI. Ochrana osobních údajů zpět

Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na územi České republiky. Podrobné informace jsou uvedeny v samostatné sekci Osobní údaje, bezpečnost.

 

XII. Záruka, reklamace zpět

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti řeší samostatná sekce Záruka, reklamační řád.

Pondělí - Neděle 8-19 hod.

e-mail: obchod@vybav-dum.cz

Telefonické objednávky
mobil: +420 608 938 004           +420 777 642 004

Top výrobky
POLÉVKOVÁ VONIČKA
1.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
35,00 Kč
2.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
35,00 Kč
3.
Rosler
65,00 Kč
4.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
45,00 Kč
5.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
49,00 Kč
6.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
49,00 Kč

OBCHOD KULINÁŘ s.r.o.

U Černé věže 7
České Budějovice

Otevírací doba:
Po-Pá: 9.00-17.30
So: 9.00-11.30

Prodejní centrum TESCOMA

Krajinská 31
České Budějovice

Otevírací doba:
Po-Pá: 9.00-17.30
So: 9.00-11.30

VÝHODY NÁKUPU V NAŠEM OBCHODĚ
 • 11 let spokojených zákazníků
 • pohodlnost nákupu
 • prvotřídní kvalita zboží
 • slevy pro stálé zákazníky
 • spolehlivost
 • rychlost dodávky
 • bezpečnost
 • osobní přístup
 • možnost fyzicky vidět veškeré zboží v kamenném obchodě
 • možnost vyzkoušet zboží ve studiu Kulinář v Čěských Budějovicích
Nejprodávanější
Nejnavštěvovanější
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
35,00 Kč
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
35,00 Kč
Rosler
65,00 Kč
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
45,00 Kč
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
49,00 Kč
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
49,00 Kč
Nejprodávanější
Nejnavštěvovanější
LEIFHEIT
390,00 Kč
Jata Španělsko
2 599,00 Kč
Jata Španělsko
1 499,00 Kč
TORO
1 289,00 Kč
BODUM Switzerland
1 350,00 Kč
Všechna práva vyhrazena
© 2010 RTNext, v. o. s. - vytvořil www.rtnext.cz